logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Verkostot voimavarana

Mitä verkostoilla tarkoitetaan

  • Kaipaatteko ajankohtaista tietoa tai uusia näkökulmia oman alanne muilta organisaatioilta?
  • Haluaisitteko päivittää osaamistanne?
  • Toivoisitteko löytävänne uusia yhteistyökumppaneita tai asiakkaita?

On aika päivittää organisaationne verkostosuunnitelma ja miettiä, millaisia tavoitteita voisitte saavuttaa vahvistamalla verkostojanne. Verkostoilla tarkoitetaan kahden tai useamman autonomisen toimijan pitkäaikaista, luottamukseen perustuvaa yhteistyötä (esim. Järvensivu, 2015). Työntekijän näkökulmasta verkostot voivat olla joko hänen omia sosiaalisia verkostojaan, joihin kuuluu henkilöitä perhe- ja ystäväpiiristä, tuttavia töiden kautta ja monenlaisia muita kontakteja. Toisaalta verkostot voivat olla organisaatiotasoisia toimijaverkostoja, jotka perustuvat organisaation asemaan verkostossa.

Verkostossa toimiminen on vastavuoroista. Jokaisen jäsenen tulee saada verkostosta ainakin jonkinlaista hyötyä, mutta joskus hyöty tulee pidemmän ajan kuluessa. Jotta verkoston vastavuoroisuus toteutuu, kannattaa miettiä paitsi sitä, millaista etua verkoston jäsenyys voisi tuottaa, myös sitä, millaista osaamista tai muuta höytyä voisi antaa itsestään verkostolle. Avoimuus ja toisten auttaminen lisäävät luottamusta, ja parhaimmillaan verkostoista löytyykin pitkäaikaisia kumppanuuksia.

Verkostoitumisen hyödyt

Verkostoihin hakeudutaan monista eri syistä, mutta yleensä tärkeimpänä on tarve saada omaan toimintaan lisää osaamista ja ideoita. Verkostoissa tieto liikkuu ketterästi ja tietopohja on yksittäistä toimijaa laajempi. Yhdessä voidaan löytää ratkaisu sellaiselle ongelmalle, joka ei yksin ratkea. Verkostoitumisen tavoitteet voivat liittyä myös esimerkiksi asiakaskunnan laajentamiselle, toiminnan laadun parantamiselle tai oman hyvinvoinnin lisäämiselle. Verkostolla voi esimerkiksi

  • löytää yhteisiä tiloja ja jakaa kuluja
  • saada uutta asiantuntemusta
  • tutustua eri alojen asiantuntijoihin
  • löytää työvoimaa
  • tehdä tulevaisuudensuunnitelmia

Kevyimmillään verkosto tarjoaa yhteisen tiedonvaihtoalustan. Toimivan verkoston edellytyksenä on, että kaikki osallistujat ovat tietoisia toiminnan tavoitteista ja niitä seurataan säännöllisesti. Yhteistyö rakentaa luottamusta ja auttaa etsimään organisaatioita, joilla on samanlaisia tavoitteita. Usein strategiset kumppanuudet saavatkin alkunsa juuri verkostojen avulla.

Yhteistyö vaatii panostusta. Sellaiseen verkostoon ei kuitenkaan kannata mennä mukaan, jossa vastuut tai velvollisuuden ylittävät selvästi verkoston tuottaman hyödyn.

Suunnitelmallinen verkostoituminen

Omalle työlle ja työpaikalle sopivien verkostojen laajentaminen kannattaa aloittaa verkosto- ja kumppanuusstrategian laatimisella. Sen avulla organisaatio voi miettiä, millaisia hyötyä ja etuja verkostoista voisi saada sekä mitä verkostoihin osallistuminen vaatii. Koska hyöty ei tule välttämättä esiin heti, kannattaa miettiä pidemmän aikavälin tavoitteita. Lisäksi kannattaa pohtia, millaista osaamista ja tietoa organisaatio on itse valmis jakamaan yhteistyön edetessä. Verkostosuunnitelma on samalla katsaus tulevaisuuteen. Muuttuuko työn tekeminen ja mitä valmiuksia tarvitsemme jatkossa?

Kuva verkostosuunnitelma

Löydä verkosto

Kun olette laatineet verkostoitumiseen liittyvät tavoitteet ja selvittäneet, millaisia verkostoja tarvitsette toimintanne tueksi, on aika etsiä teille sopivia verkostoja. Ensin kannattaa miettiä, millaisia verkostoja teillä jo on, ja toivoisitteko toimivanne niissä jossain muussa roolissa. Verkostoituminen vie paljon aikaresursseja, ja siksi resursointi kannattaa ottaa verkostosuunnitelmaan mukaan. Jossain verkostossa rooli voi muuttua sähkopostilistan lukijasta aktiiviseksi verkoston tavoitteiden edistäjäksi, kun taas toisessa verkostossa osallistumispanosta voi olla syytä keventää.

Verkoston laajentaminen vaatii paitsi suunnitelmallisuutta, myös aktiivista roolia ja oma-aloitteisuutta. Koska tieto liikkuu verkostoissa henkilöiden kautta, tutustumalla rohkeasti uusiin ihmisiin saatatte löytää uudenlaisia verkostoja. Paikalliset yrittäjäjärjestöt ovat hyviä verkostoitumisen edistäjiä. Myös esimerkiksi TE-keskukset tarjoavat tukea verkostoitumiselle. Työterveyslaitoksen verkostoitumisoppaasta saat ajatuksia verkostonne laajentamiseen.

Verkostoitumisen apuna on selkeä kuva siitä, mitkä ovat organisaationne vahvuudet. Sosiaalinen ja digitaalinen media tarjoaa hyvän kanavan tuoda esiin osaamista ja osallistua verkostojen toimintaan. Verkostoissa pärjää parhaiten olemalla rohkeasti oma itsensä.

Lue lisää verkostoitumisesta