logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Henkilöstön osaaminen osana brändiä

Mikä brändi on?  

Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä organisaatio tekee, miten se viestii, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa ja miten siitä puhutaan. Brändi ei ole tuote, nimi, merkki eikä logo, vaan organisaatiota ohjaava ajattelutapa: toimintaa ja viestintää yhdistävä visio. 

Brändi on organisaation menestymisen ja arvomuodostumisen kannalta kaikkein tärkeimpiä tekijöitä. Se on arvokasta aineetonta pääomaa organisaatiolle. Brändi herättää huomiota ja erottaa kilpailijoista sekä lisää kilpailukykyä ja houkuttelee asiakkaita. Brändi toimii takuuna laadusta ja tasalaatuisuudesta ja vähentää asiakkaan kokemaa epävarmuutta, varsinkin kun kyseessä on palvelut, koska palvelua ei voi testata etukäteen. 

Brändi on käsitteenä mielikuva ja brändäys on sitä, jolla mielikuva luodaan. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien omakohtaisilla kokemuksilla on suuri merkitys brändin muotoutumiselle. Yrityksen henkilökunta, tuote sekä palvelu ovat avainasemassa mielikuvan muodostumisessa. Voimakas brändi rakennetaan sisältäpäin ja sen ensimmäiset asiakkaat ovat sen työntekijät.

Miksi brändi on tärkeä? 

Etenkin pk-yrityksen on huolehdittava, että brändivisio on kirkas ja selkeä ja toiminta on brändin mukaista. Brändin tärkein tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan luomalla erottuvuutta kilpailijoista, hyvä brändi mahdollistaa korkeamman hinnoittelun, suojaa yritystä vaikeuksissa, säästää kustannuksissa sekä auttaa rekrytoimaan alan parhaat ammattilaiset. 

Erottuminen – Miten erottua kasvavasta yksityisten palvelutarjoajien joukosta? 

Vetovoimaisuus – asiakkaan ja työntekijöiden näkökulmasta 

Luottamus – asenne brändiin, koettu laatu, brändin arvokkuus ja asiakaskeskeisyys. 

Laatu – Laadukkaan palvelukokemuksen luominen vaatii osaamista, asiakas-palvelutaitoja sekä vahvaa brändituntemusta. 

Miten henkilöstön osaaminen liittyy brändiin? 

Brändin pitää olla lupausten mukainen, jos luvattuja asioita ei pystytä toteuttamaan, brändin maine kärsii. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden kuunteleminen onkin tärkeää brändin identiteettiä pohdittaessa 

Asiakkaiden kokemukset yrityksestä ovat pääsääntöisin sen työntekijöiden välityksellä saatuja. Sitoutunut työntekijä on vahvasti organisaation tavoitteiden ja tekemisen takana, on innostunut työstään ja panostaa työssään laatuun. On olennaista, että kaikki yrityksen työntekijät ymmärtävät brändin hyvin, ja että heidän tietonsa on ajantasaista. Tämä saavutetaan avoimella, jatkuvalla ja osallistavalla keskustelulla työntekijöiden kanssa. 

Henkilöstö pystyy vaikuttamaan asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien brändimielikuvaan (tunnepitoiset =miten tehdään ja käytännölliset =mitä tehdään arvot) Palveluyrityksissä työntekijät kommunikoivat asiakkaille. Tällöin on tärkeää, että ajatukset brändistä on omaksuttu hyvin ja brändin mukaisia asioita pystytään toteuttamaan luvatulla tavalla. Laadukkaan palvelukokemuksen luominen vaatii työntekijältä riittävää osaamista toteuttaa työnsä hyvin. Palveluyrityksessä tarvitaan myös hyviä asiakaspalvelutaitoja.  

Silloin kun työntekijä uskoo yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin sekä hänen työhyvinvointinsa on huomioitu, on hänen helpompi toteuttaa laadukasta palvelua ja siirtää brändin arvot ja ideat käytäntöön. Työntekijän tulee olla ylpeä siitä, että hän on osa kyseistä yritystä.

 

Mitä tarkoittaa, että henkilöstö tekee brändin? Miten organisaation brändiä käytännössä rakennetaan?  

Markkinoinnin yliopisto-opettaja ja tutkija Kati Suomi Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä kertoo organisaatioiden brändäämisestä. Haastattelijana on toimittaja Tia Yliskylä No Niin Mediasta. Musiikin lähde on www.bensound.com  

Miten henkilöstön osaamista brändistä voi lisätä?  

Yrityksen sisäinen viestintä arvoista ja brändistä on tärkeää, jotta ulkopuolelle näkyviä arvoja voidaan vahvistaa työntekijöiltä tulevalla viestinnällä. Erityisen tärkeässä roolissa ovat ne työntekijät, jotka ovat vuorovaikutuksessa yrityksen ulkopuolisten ryhmien kanssa. Tarvitaan sisäistä markkinointia, jotta työntekijät motivoituvat ja ovat sitoutuneita brändiin ja siten viestivät myös ulkopuolelle yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Yrityksen sisäinen ympäristö, joka koostuu organisaation rakenteesta, kulttuurista, alakulttuureista, prosesseista, käyttäytymisestä ja johtamistyylistä, on vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristön kanssa ja luo kontekstin sisäiselle viestinnälle. Työntekijät, erityisesti tyytymättömät työntekijät, voivat olla riski brändille, jos yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä ei ole johdonmukaistaja yhteneväistä. Sisäinen markkinointi on johtamisstrategia, jolla vaikutetaan asiakaslähtöisyyteen ja toimintatapoihin riittävällä työntekijöiden saamalla tuella ja koulutuksella. Olennaista sisäisessä markkinoinnissa on kaikkien tasojen työntekijöiden väliset hyvä suhteet, viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja tukijärjestelmät. 

Vasta kun koko henkilökunta toteuttaa brändiä ja lunastaa lupauksen, toteutuu haluttu strategia, ja brändi voi vahvistua yrityksen määrittelemällä ja haluamalla tavalla. Ottamalla koko henkilökunnan mukaan brändin kehittämistyöhön, on heidät helpompi sitouttaa strategiaan ja saada heidät sisäistämään jokaisen merkitys brändin lähettiläänä.  

Lähteitä

Kuusela K & Nyberg E. 2020. Yrityksen brändin rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. https://www.theseus.fi/handle/10024/342927  

Suomi K, Saraniemi S, Vähätalo M, Kallio TJ & Tevameri T. 2019. Employee engagement and internal branding: Two sides of the same coin? Corporate Reputation Review 24;(48–63) https://doi.org/10.1057/s41299-019-00090-0

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis