logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Tulevaisuuden työvoiman turvaaminen henkilöstösuunnittelun avulla (rekrytointi, perehdyttäminen)

Henkilöstösuunnittelulla voidaan varmistaa organisaatiolle sopiva määrä tarvittavaa osaamista ja ennakoida henkilöstön kehittämistarvetta ja -kustannuksia. Tavoitteena on, että organisaatiossa työskentelee oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä.  

Henkilöstösuunnitelman avulla saadaan kuva organisaation henkilöstön kehittämis- ja rekrytointitarpeista. Suunnitelmassa määritellään organisaation tarpeiden mukainen määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Lisäksi on hyvä selvittää nykyhenkilöstön poistuma sekä käytettävissä oleva osaaminen tulevina vuosina. Kun kehittämis- ja rekrytointitarpeet on määritelty, voidaan toteuttaa täsmällinen uuden henkilöstön rekrytointi sekä nykyhenkilöstön osaamisen kehittäminen.  

Pienten sote-organisaatioiden edut

Pienen organisaation etu on toiminnan ketteryys ja kyky muuntautua nopeasti. Työn kuormitustekijöihin pystytään reagoimaan nopeasti ja hyvien työolojen luominen on helpompaa kuin isoissa yrityksissä. Työnhakijoita houkuttelee hyvät työolot sekä johtaminen ja mahdollisuus tehdä työtään asiakaslähtöisesti sekä eettisesti hyvin.  

Mitkä ovat pienten sote-organisaatioiden ja -yritysten edut? Miten työntekijöitä houkutellaan ja miten heidät sitoutetaan?

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan koordinaattori Terhi Tevameri Varsinais-Suomen TE-toimistosta kertoo, mitä kilpailuvaltteja pienillä sote-alan toimijoilla on. Tevameri perustelee myös, miksi johtamisen uudistaminen ja työolosuhteiden kehittäminen on nyt ja tulevaisuudessa tärkeää. 

Haastattelijana on toimittaja Tia Yliskylä No Niin Mediasta. Musiikin lähde on www.bensound.com.

UUDEN HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

Henkilöstön rekrytoimiseen kannattaa panostaa, sillä se on organisaation suurin voimavara sekä menestymisen tae. Tärkeää on ennakoida ajoissa rekrytointitarve. Organisaation vuosittaiseen strategiaan on hyvä sisällyttää rekrytointitarpeen määrittely, jonka lisäksi on hyvä olla suunnitelma äkillisiä rekrytointitarpeita varten (esim. pitkät sairauslomat, irtisanoutumiset). Suunnitelmaan arvioidaan henkilöstömäärän tarpeen lisäksi tarvittavan henkilöstön tehtävänkuvat sekä osaaminen. Myös pitkän aikavälin suunnitelmat pitää huomioida; millaisista työtehtävistä työntekijän pitäisi suoriutua myös muutaman vuoden kuluttua?  

Erilaisten rekrytointikanavien hyödyntäminen 

Rekrytointiin on olemassa useita eri mahdollisuuksia ja sopivan henkilön löytämiseksi kannattaa hyödyntää useampia kanavia, esim. verkkorekrytointi, yrityksen omat kotisivut, työvoimatoimisto, ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten rekrytointipalvelut sekä oma henkilöstö.   

Rekrytoinnin haasteena on paitsi löytää osaavia työntekijöitä, myös se, miten potentiaalinen hakija saadaan kiinnostumaan organisaatiosta ja hakemaan sen tarjoamia tehtäviä. Organisaation haluamat osaajat eivät välttämättä hae aktiivisesti töitä eivätkä seuraa työmarkkinoita.  

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PERHDYTTÄMINEN

Uuden työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus on merkittävässä roolissa työsuhteen rakentumista. Hyvin tehty perehdytys vahvistaa työntekijän sitoutumista ja motivaatiota työhönsä, jolloin työntekijä menestyy hyvin työssään. Menestyminen näkyy myös mm. asiakaspalvelussa sekä heijastuu organisaation brändiin.   

Perehdyttäminen ja työnopastus on myös ennakoivaa turvallisuustoimintaa, puutteet työnopastuksessa ovat yleisiä työtapaturman syitä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön, työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Perehdytys on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja organisaation tarpeiden mukaan.  

Perehdytystä tarvitaan, kun: 

 • Työ on tekijälleen uusi 
 • Työtehtävät vaihtuvat tai työmenetelmät muuttuvat 
 • kun otetaan käyttöön uusia laitteita  
 • työ toistuu harvoin 
 • turvallisuusohjeita laiminlyödään 
 • työtapaturman sattuessa tai havaitaan ammattitauti 
 • annetussa perehdytyksessä havaitaan puutteita
 • poikkeavassa tilanteessa 
 • toiminnassa havaitaan virheitä ja puutteita tai palvelun laatu on heikentynyt 

Työnopastuksessa varmistetaan, että työntekijä hallitsee työtehtävän, käytettävät työvälineet sekä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Perehdyttämisen tulee kattaa myös asiakkaan luona tehtävät työt. Työopastaja tarvitsee tietoa työsuojeluun liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä sekä erityisesti omaan alaan tai työhön liittyvistä valtioneuvoston asetuksista, joissa on selkeitä määräyksiä työntekijöiden opetuksesta ja ohjauksesta.  Hyvin perehdytetty ja työhönsä sitoutunut haluaa kantaa vastuuta osaamisestaan kysymällä, kertaamalla sekä selvittämällä epäselvät asiat. 

Hyvään työopastukseen kuuluu turvallisten työtapojen korostaminen sekä työssä mahdollisesti esiintyvien vaaratekijöiden huomioiminen. Työergonomiaan sekä henkiseen kuormittavuuteen pitää kiinnittää huomiota työnopastuksessa. 

Perhekoti Toiska otti käyttöön perehdytyslomakkeen ja vuosikellon

Perhekoti Toiskassa kasvatetaan lapsia ja pidetään huolta maatilasta. Harjoittelijoiden perehdytyslomake ja toiminnan vuosikellot helpottivat arkea.

Harjoittelijoiden perehdytyslomake. Se on yksi TULOS-hankkeen tuomista näkyvimmistä uudistuksista Perhekoti Toiskassa.

Koskenkorvalla sijaitsevassa Perhekoti Toiskassa on 13 vakituista työntekijää. Lisäksi talossa työskentelee vuosittain lähes 20 harjoittelijaa. Heidän perehdyttämistään on ollut tarkoitus kehittää jo aikaisemmin, mutta TULOS-hanke antoi hyvän sysäyksen toimeen tarttumiseen.

Olemme ilmeisen suosittu harjoittelupaikka. Tykkäämme kouluttaa lastensuojelualalle tulevia, ja uudet, tuoreet ajatukset ovat aina mahdollisuus. Hyvästä harjoittelijasta on meille myös selvästi hyötyä, koska siinä on heti yksi aikuinen lisää kasvattamassa lapsiamme, sanoo Toiskan yrittäjä sekä sijais- ja jälkihuollon vastaava Kalle Reinikka.

Arki on Toiskassa vauhdikasta. Tilalla asuu seitsemän alaikäistä ja kaksi täysi-ikäistä. Lisäksi on maatila ja Terapeuttinen Talli. Kauraturvat ovat olennaisessa osassa lasten kasvattamisessa. Kiireen keskellä harjoittelijoiden ohjaus on toteutettu vapaamuotoisesti.

Perehdytyslomake selkeytti harjoittelijoiden ohjaamista. Rasti ruutuun -kohdat paljastavat, mitä asioita käsitelty, kuka niitä on käsitellyt ja kenellä ohjaajalla on asia eniten hyppysissä. Kokonaiskuva on nyt selkeämpi.

Lomake toi tullessaan uuttakin sisältöä. Nappula-kirjausjärjestelmän käyttö opetellaan nyt heti alkuun, kun aikaisemmin siihen tutustuttiin sitten kun satuttiin ehtimään.

Kaiken kaikkiaan lomake poistaa epävarmuutta ja säästää aikaa. Lisäksi se on hyvä muistilista kaikesta siitä, mitä opiskelijan tulisi meiltä saada.

Toinen Toiskalle uusi työväline on vuosikello. Niitä tehtiin neljä: talolle, talliin, lapsille ja esimiehille.

Toiskan yrittäjä Kalle Reinikan mukaan TULOS-hanke sai toteuttamaan kauan muhineet kehityssuunnitelmat.

Nyt kun ideat on kirjattu vuosikelloon, on suurempi todennäköisyys saada ne toteutettua. Haaveena on, että vuosikello selkeyttäisi arkeamme entisestään. Mutta toki suunnitelmia muutetaankin, eli emme anna vuosikellon kahlita liikaa.

Teksti: Tia Yliskylä, kuvat: AJ Savolainen/Perhekoti Toiska

Perehdytyssuunnitelma 

Perehdyttämisen tueksi on hyvä olla kirjallinen suunnitelma, jolla seurataan opastuksen etenemistä. Erilaisiin työtehtäviin ja laitteiden käyttöön sekä poikkeaviin tilanteisiin on hyvä olla kirjalliset ohjeet.  

 Perehdytyssuunnitelman runko  

 • Perehdytyksen tavoitteet
  • Mitä ovat työn avaintavoitteet, tehtävät ja työvaiheet
 • Perehdytyksen keskeinen sisältö
  • Mitkä asiat käydään pinnallisesti, mitä perusteellisemmin – mitä opastettavan tulee tietää, ymmärtää ja miten osattava toimia? 
 • Miten sisältö jaksotetaan 
  • miten asiasisällöt jäsennellään ja jaksotetaan loogiseksi kokonaisuudeksi.  

Lähteet:  

Työterveyslaitos: Perehdyttäjän TOP 10 Muistilista https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/tyoelamaan-kiinnittyminen/perehdyttajan-top-10-muistilista/ 

Työturvallisuuskeskus: Perehdyttäminen ja työnopastus – Ennakoivaa työsuojelua  

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/perehdyttaminen_ja_tyonopastus_-_ennakoivaa_tyosuojelua 

Intro blogit: Millainen on hyvä perehdytys?  

https://intro.fcgtalent.fi/blogit/millainen-on-hyva-perehdytys/ 

Lahden ammattikorkeakoulu oppimateriaaleja: kumppanuudella tuloksiin pk yrityksissä, Hyvä perehdytys opas  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133008/LAMK_2007_B_4.pdf?s 

Talentech, rekrytointi: https://talentech.com/fi/tietopankki/rekrytointi/ 

Talentech, Perehdytys: https://talentech.com/fi/tietopankki/perehdytys/ 

https://www.rekrytointi.info/ 

 

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis