logo-vipuvoimaa-eulta
logo-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus

Osaamisen kehittämisen käytännöt työpaikoilla

Suuri osa oman osaamisen kehittymisestä tapahtuu arkityössä ratkottaessa erilaisia uusia tilanteita ja haasteita sekä keskustelemalla niistä muiden kanssa. Osaamisen kehittämistä on myös niiden käytäntöjen kehittäminen, joiden avulla voidaan jakaa ja rakentaa yhteistä osaamista. Kokoukset, henkilöstöpäivät ja kahvihetket toimivat yhteisen oppimisen paikkoina. Monilla työpaikoilla on erilaisia kehittämisprojekteja, jotka tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamista ja oppia uutta. Osaamisen kehittämistä tarkastellaan aina osana isompaa kokonaisuutta: Mikä on omassa työssäni tarvittava ydinosaaminen ja miten omaa osaamista tulisi edistää, jotta saavuttaisin tavoitteeni? Mitkä ovat koko organisaation tavoitteet ja mitä osaamista niiden saavuttamiseen vaaditaan?  

 

Miten työssä tarvittava osaaminen kehittyy?  

Osaamisen kehittäminen on osaamisen päivittämistä, laajentamista ja syventämistä. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä erilaisia tapoja, jotka 

  • vahvistavat ammattitaitoa ja asiantuntijuutta 
  • lisäävät kykyä kehittää omaa työtä 
  • auttavat ratkaisemaan työssä esiin tulleita ongelmia 
  • antavat valmiuksia soveltaa olemassa olevaa osaamista eri tilanteissa. 

 

Usein koulutus mielletään tärkeimmäksi osaamisen kehittämisen tavaksi. Osaaminen kehittyy kuitenkin päivittäin ratkaistessa omaan työhön liittyviä kysymyksiä ja oppimalla muilta työyhteisön jäseniltä uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Työyhteisön työtavoilla ja vuorovaikutuksella on tärkeä rooli yksilön osaamisen kehittämisessä. Osaamisen kehittämistä tukevat esimerkiksi perehdyttäminen, mentorointi ja ohjaaminen, työkierto, yhteinen työnohjaus ja kehittäminen sekä sijaisjärjestelyt. Sisäiset ja ulkoiset kehittämisprojektit ovat oiva tapa kartuttaa omaa ja työyhteisön osaamista ja laajentaa omia verkostoja.   

 Osaamisen kehittäminen on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen jatkuva prosessi. Kehittämistä toteutetaan osana organisaation strategiaa ja visiota. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä voidaan kohdistaa organisaatiossa eri tavoin. Osa toimenpiteistä voi olla suunnattu yksittäisille työntekijöille tai johdolle, osa koko työyhteisölle.  

Ideoita oman organisaation osaamisen kehittämiselle antavat esimerkiksi Helsilä ja Salojärvi (2013). Oleellista on valita ensin kehittämiskohde, onko kyse henkilöstön, johdon vai työyhteisön kehittämistarve. Menetelmiä voivat olla koulutus (esi. viestintäkoulutus, strategiakoulutus, muutosvalmennus), konsultointiohjaus kuten mentorointi tai työnohjaus, työssä oppiminen ja itseopiskelu (ammattilehdet, verkostoihin osallistuminen).  

 

Osaamisen kehittämisprosessin kuvaus

Palvelutalo Iso-Heikki otti TULOS-hankkeen myötä käyttöön osaamiskartoitustyökalun. Toimitusjohtaja Marjo Elonen ja hoitaja Raili Honkaharju Palvelutalo Iso-Heikistä kertovat, mitä työkalulla mitattiin ja minkälaisia tuloksia saatiin. Lisäksi esitellään kartoitustyökalun hyödyllisimmät ja parhaimmat puolet. Haastattelijana on toimittaja Tia Yliskylä No Niin Mediasta. Musiikin lähde on www.bensound.com.

Turku AMK
TAMK
Opintokeskus Sivis